Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, hierna: ‘Stichting DON’: Een stichting welke zich bezig houdt met de werving van fondsen ten behoeve van onderzoek naar diabetes  type 1.

1.2 Donatie button: een donatieknop op de website van Stichting DON waarmee een Donateur een donatie kan

verrichten.

1.3 Donaties: Aan Stichting DON ter beschikking gestelde geldelijke middelen.

1.4 Donateur: Een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die Stichting DON van geldelijke middelen voorziet die Stichting DON in staat stellen haar doelstelling te behalen.

1.5 Doelstelling: Het door Stichting DON vastgestelde statutaire doel, zijnde het doel om fondsen te werven ten behoeve van onderzoek naar diabetes type 1.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Stichting DON is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 34250056.

2.2 Stichting DON tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van werving van Donaties van een Donateur.

2.3 Stichting DON is een Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

2.4 Deze algemene voorwaarden inzake verkoop, hierna: “Algemene Voorwaarden Verkoop” zijn van

toepassing op alle door Stichting DON uitgebrachte aanbiedingen of aanprijzingen en op alle door haar

gesloten overeenkomsten waarbij een Donateur tegen betaling goederen verkrijgt van Stichting DON.

2.5 De opbrengst van de goederen c.q. de ter beschikking gestelde geldelijke middelen komen volledig ten goede van de Doelstelling van Stichting DON.

Artikel 3 Aanbiedingen of aanprijzingen 

3.1 Alle door Stichting DON op enigerlei wijze verstrekte aanbiedingen of aanprijzingen zijn vrijblijvend.

3.2 Levertijden in aanbiedingen of aanprijzingen van Stichting DON zijn slechts indicatief. Door overschrijding ervan komt Stichting DON niet zonder ingebrekestelling in verzuim te verkeren.

3.3 Door Stichting DON op de website verstrekte illustraties, catalogi, gedrukte informatie, kleuren, tekeningen, afmetingen, opgaven van gewicht en maten, enz. zijn uitsluitend bedoeld om een algemeen idee te geven van de goederen waarop zij betrekking hebben; zij vormen slechts een benadering en zijn niet bindend.

3.4 De kleuren van de (op de website) aangeprezen of aangeboden goederen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Prijzen van de goederen zijn inclusief BTW.

4.2 Indien zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een prijswijziging, heeft Stichting DON het recht de overeengekomen prijs aan te passen.

4.3 De prijs die voor de goederen door een Donateur moet worden betaald, kan per geval en per goed variëren. Een Donateur kan derhalve geen rechten ontlenen aan de prijs die eerder door een andere Donateur voor de goederen is betaald, ook niet als het hetzelfde type goed betreft.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden via iDEAL of via facturatie.

5.2 De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Stichting DON. Pas na ontvangst van betaling, worden de goederen aan Donateur verstuurd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud & Risico-overgang

6.1 Het eigendom van alle aan Donateur geleverde of te leveren goederen berust bij Stichting DON totdat Stichting DON volledige betaling heeft ontvangen voor de goederen.

6.2 Het risico voor verlies of schade gaat vanaf het tijdstip van verzending over op Donateur.

Artikel 7 Levering

7.1 De levering van de goederen wordt door een externe organisatie verzorgd en gaat dus buiten Stichting DON om.

7.2 De termijnen voor het leveren van de goederen zijn niet bindend. De opgegeven termijnen voor de verzending van de goederen gelden slechts als schatting.

7.3 Indien de levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient Stichting DON formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke aanvullende termijn te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen. Alleen indien Stichting DON ook na ommekomst van die aanvullende termijn haar verplichtingen niet nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten van herstel van de goederen.

8.2 Stichting DON is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet valt onder directe schade als bedoeld in artikel 8.1, waaronder doch niet uitsluitend schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig leveren door Stichting DON, schade aan goederen van derden, omzetverlies, gederfde winst, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de goederen door Donateur, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9 Vernietiging

9.1 Donateur doet hierbij, voor zover rechtens mogelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht om de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Donateur doet hierbij, voor zover rechtens mogelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht om de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Donateur en Stichting DON en op alle aanbiedingen of aanprijzingen en op alle andere overeenkomsten waarbij een Donateur tegen betaling goederen verkrijgt van Stichting DON, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.